หม่อมราชวงศ์ปริยางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,039 บาท จากคุณยุทธนาและคุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย และคุณจิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตต์ จำนวน 1,000,999 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,201,038 บาท เพื่อสนับสนุนค่ายา ค่าอาหาร และค่าบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยสามัญของอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับมอบ ณ จัดหารายได้ สภากาชาดไทย